Služby

Čo ponúkame

Špeciálnopedagogická starostlivosť

Diagnostická činnosť psychopéda

Využíva špeciálnopedagogické metódy a postupy u klientov so zdravotným postihnutím  v nadväznosti na ďalšiu odbornú diagnostiku z iných odborov.

Terapeutická činnosť psychopéda

Uplatňuje a využíva spôsob terapie podľa druhu zdravotného postihnutia klienta, v závislosti od jeho veku a iných špecifík.

Poradenská činnosť psychopéda

Poradenský proces obsahuje stanovenie hlavných problémov dieťaťa/žiaka so zdravotným postihnutím, vypracovanie individuálneho plánu podpory (druh, rozsah, frekvencia, trvanie) jednotlivých činností a aktivít v rámci školského prostredia, aj mimo neho. Konzultácie s odborníkmi na nižších stupňoch podporných úrovní.

Diagnostická činnosť liečebného pedagóga

Liečebno-pedagogickú diagnostiku realizuje liečebný pedagóg s cieľom orientovať sa v aktuálnej situácii klienta, pochopiť jeho modely správania a konania, identifikovať riziká, oslabenia a poruchy v správaní a prežívaní, ako aj jeho silné stránky, zdroje zvládania.

Terapeutická činnosť liečebného pedagóga

Realizuje terapeutický postup podľa typu problému. Využíva jednotlivé terapeutické postupy (terapia hrou, pracovná terapia, expresívne terapie–arteterapia, biblioterapia, muzikoterapia, dramatoterapia, psychomotorické terapie, zooterapie) na odstránenie, resp. zmiernenie deficitov.

Poradenská činnosť liečebného pedagóga

Liečebno-pedagogické poradenstvo je komplexným procesom s cieľom informovať, sprevádzať klienta a podporiť v čo najväčšej miere jeho kompetencie.

Psychologická starostlivosť

Diagnostická činnosť psychológa

Zameriava sa na špecifiká kognitívnych schopností, intelektu, osobnosti, sociálno-emocionálneho vývinu, sociálno-komunikačných kompetencií klienta. 

Terapeutická činnosť psychológa

V terapeutickej činnosti psychológ využíva špecializované terapeutické postupy a stimulačné programy podľa druhov zdravotných postihnutí, s prihliadnutím na individuálne potreby klienta v spolupráci s ostatnými odbornými zamestnancami nášho centra. 

Poradenská činnosť psychológa

Je zamerané na podporu rodiny pri zvládaní traumy z narodenia dieťaťa so zdravotným postihnutím alebo z objavenia sa vážnych zdravotných ťažkostí v procese vývinu klienta, na sprevádzanie v procese akceptácie zdravotného postihnutia klienta (a dôsledkov z neho vyplývajúcich), ktoré prebieha dlhodobo vo fázach, na podporu súdržnosti rodiny.

Rehabilitačná starostlivosť

Fyzioterapia

Fyzioterapeut využíva  kinezioterapiu a dýchaciu gymnastiku. Metodiky na uvoľňovanie skrátených svalových štruktúr a posilňovanie oslabených svalových skupín. Postizometrickú relaxáciu,  Pilatesove cvičenia, Kaltenbornovu metodiku, facilitačné metodiky a mnohé ďalšie špeciálne manuálne postupy a  techniky.  

Liečebná a blahodarná sila vody

V rámci hydroterapie využívame dve vírivé vane. Pôsobenie vírivého kúpeľa a subaquálnej masáže je sumáciou tepelných a mechanických podnetov, ktoré môžu pôsobiť stimulačne aj inhibične.

Sociálnopedagogická starostlivosť

Diagnostická činnosť sociálneho pedagóga

Zameriava sa na diagnostiku sociálnych aspektov výchovy a vývinu osobnosti klienta, jeho prostredia, vzťahov a činností v sociálno-výchovnom priestore, na odchýlky v sociálnych prejavoch a správaní klienta.

Terapeutická činnosť sociálneho pedagóga

Orientuje sa na pomoc ohrozeným skupinám klientov, akcentuje ich ochranu pred nežiadúcimi vplyvmi a sociálnymi rizikami. Jeho cieľom je pozitívne vplývať na kvalitu života klienta a podporovať v rámci osobnostného rozvoja najmä jeho schopnosti k zvládaniu náročných a problémových životných situácií.

Poradenská činnosť sociálneho pedagóga

Orientuje sa na poskytovanie praktickej sociálno-výchovnej starostlivosti, na riešenie sociálnych problémov (rizikové, problémové správanie, výchovné javy) klienta v rôznych prostrediach (škola, mimoškolské prostredie, rodina, širšie spoločenské vzťahy).