Na stiahnutie

Trochu legislatívy

Na základe platnej vyhlášky môžeme svoje odborné činnosti poskytnúť  len na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu žiaka alebo školy, ktorú žiak navštevuje.  

Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka potrebuje k žiadosti priložiť aj odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast alebo odporúčanie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore.

Dokumenty, ktoré budeme od Vás potrebovať

Predtým ako sa dieťa/žiak stane našim klientom je potrebné predložiť: