Na stiahnutie

Trochu legislatívy

Na základe platnej vyhlášky môžeme svoje odborné činnosti poskytnúť  len na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu žiaka alebo školy, ktorú žiak navštevuje.  

Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka potrebuje k žiadosti priložiť aj odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast alebo odporúčanie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore.

O vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia nás môže požiadať zákonný zástupca dieťaťa alebo neplnoletého žiaka, plnoletý žiak, pedagogický alebo odborný zamestnanec. Ak ide o dieťa alebo neplnoletého žiaka, o vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia nás možno požiadať len s informovaným súhlasom jeho zákonného zástupcu.